Ordningsregler (A-Ö)

Allmänt

Att bo i ett flerfamiljshus kräver alltid viss hänsyn. Det handlar om hänsyn till grannar, fastighet och gemensamma utrymmen. Våra ordningsregler är en påminnelse om de saker man måste tänka på. Reglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare utan även familjemedlemmar, andrahandshyresgäster, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete i lägenheten. Om du anser att en granne bryter mot någon regel – prata med henne eller honom. I de fall detta inte fungerar kan du kontakta styrelsen skriftligen.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning är endast tillåtet till fysisk person och efter tillstånd av styrelsen. Upplåtelse får inte ske via tredjepart. Med upplåtelse menas både uthyrning, lån eller byte av bostadsrätt. Tjänst eller studier på annan ort, militärtjänstgöring, och s.k. provsamboende kan godkännas av styrelsen. Enskild prövning sker i varje fall. Det ska framgå av ansökan vem som hyr i andra hand och under vilken tid. Om du upplåter din lägenhet utan tillstånd, eller om upplåtelsen inte motsvarar det som ansökan specificerat. riskerar du i värsta fall förverka rätten till din bostadsrätt enligt föreningens stadgar. Ansökan om andrahandsupplåtelse.

Upplåtelse sker enligt Lagen om uthyrning av egen bostad. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att hyresgästen informeras om och följer föreningens stadgar och ordningsregler. Andrahandsboende ska använda sig av c/o- adress för post, då bostadsrättsinnehavarens efternamn fortfarande ska stå på postfacket.

Balkong

Eventuella balkonglådor ska hänga på insidan av räcket så att de inte förorsakar skada om de faller ner. Det är inte tillåtet att mata fåglar, skaka mattor, aska eller fimpa från balkongerna/loftgångarna. Vädring och torkning av kläder är tillåtet förutsatt att det inte skapar olägenhet för andra.

Barnvagnsförvaring

Det finns ett gemensamt utrymme för att förvara barnvagnar. Kontakta styrelsen om du önskar få tillgång till barnvagnsrummet. Barnvagnar, cyklar och leksaker får inte förvaras i trapphus eller på loftgångar.

Brandvarnare

Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet. Medlem är skyldig att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar och se till att det finns ett fungerande batteri. Brandvarnaren ska lämnas kvar vid flytt.

Bredband

Levereras via fiber av föreningen vald operatör. Tillgång till Stockholms stadsnät finns.

Cykelförråd

Cyklar får inte förvaras i entréer, trapphus eller på loftgångar. Cyklar ska ställas i cykelrummet eller i cykelställ. Cyklar som inte används ska förvaras i lägenhets- innehavarens förråd i A-fastigheten.

Elarbeten

Elarbeten ska alltid utföras av behörig elektriker.

Fasaden

Du får inte glasa in din balkong, sätta upp exempelvis parabol, markis eller göra annat som påverkar husens utseende, utan styrelsens godkännande. Vissa ändringar kräver även bygglov. Har styrelsen godkänt uppsättning av markis, gäller endast av styrelsen godkänd färg och kombination.

Felanmälan

Kontakta alltid ledamot i styrelsen i första hand. Om ingen ledamot finns tillgänglig, se information under "Felanmälan/jour".

Fjärrvärme

Vi kan alla hjälpa till med att sänka uppvärmningskostnaderna genom att:

  • alltid vrida ner termostaten på elementen när vi reser bort
  • även vrida ner termostaten något om lägenheten upplevs varm
  • vädra snabbt och inte ha öppet fönster längre tid

Flytta

Vid avflytt är det viktigt att du kontaktar styrelsen. Styrelsen utför nämligen en liten kontroll för att garantera att allt som ansvaras av föreningen är i det skick som förväntas. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Om du har parkeringsplats förlorar du också rätten till den när du flyttar från föreningen och platsen går tillbaka till föreningens kölista för parkering.

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, måla och tapetsera, sätta upp nya skåp och byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta därför alltid styrelsen innan du sätter igång. Detta innebär att du är skyldig att till styrelsen inkomma med ritning alternativt planlösning över större förändringar du tänker göra. Om förändring har genomförts i våtutrymme är du dessutom skyldig att redovisa ett besiktningsprotokoll från besiktningsman där det framgår att förändringen är korrekt utförd. Ändring av eldragning ska också utföras av behörig installatör. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete i lägenheten. Dessa arbeten får bara ske vardagar mellan 08.00-17.00.

Gemensam gård

Vi har en härlig uteplats som är till för att användas, men på ett omdömesfullt sätt. Missbruk kan leda till att rätten att använda trädgården förverkas, i allvarliga fall även bostadsrätten. Tänk även på att den som orsakar skada på föreningens egendom själv får stå för kostnaderna vid reparation av skadan. Detta gäller både bostadsrättsinnehavaren och dess gäster.

Grannsamverkan

Grannsamverkan innebär att de boende hjälps åt att förebygga brott. Åtgärder du bör vidta:

  • Märk och dokumentera dina ägodelar
  • Släpp inte in okända personer i porten Om du ser något misstänkt, kontakta polisen
  • Informera grannarna när du reser bort och se till att bostaden inte ser obebodd ut (t.ex. post, lampor m.m.) se länk >>

Grillning

Grillning är endast tillåten på uteplatsen ovanför parkeringsdäcket. Det är tillåtet att grilla, så länge inte grannarna blir störda eller klagar. Tänk därför på åt vilket håll det blåser, med avseende på rökutveckling. Tänk även på att ha vatten lätt tillgängligt för att släckaen eventuell brand. All grillning sker på eget ansvar. Grillning på balkongerna eller loftgångarna är inte tillåtet. Vid tändning av grill, använd endast "elgaffel" tändvätska är inte tillåtet.

Grovsopor

Föreningen har inget grovsoprum utan för grovsopor gäller att transportera dessa själv till någon återvinningscentral. Det finns återvinningscentraler inom nära avstånd. Porslin, färg, möbler, trädgårdsmöbler, stekpannor, kläder, etc. får inte läggas i soprummet. Dessa sopor måste lämnas in på miljö- och återvinningsstation. Mediciner lämnas till Apoteket. En av föreningens större kostnader är sophantering. Genom att hantera soporna på rätt sätt kan kostnaden minska, samtidig som vi tar ansvar för miljön.

Behöver du hjälp med transport, kontakta styrelsen.

Hemförsäkring

Alla bostadsrättsinnehavare måste inneha hemförsäkring med särskilt bostadsrättstillägg.

Husdjur

Du får naturligtvis gärna ha husdjur under förutsättning att du håller dem under uppsikt. Området i direkt anslutning till vår fastighet ska inte användas som rastplats. Hundar och katter kan vara det bästa som finns, för ägaren, men djuren kan också innebära ett obehag för grannarna om inte ägaren tar sitt ansvar. Hundar och katter ska alltid hållas kopplade inom föreningens område. Är olyckan framme tar du givetvis upp efter husdjuret.

Hänsyn

Till hänsynstagandet hör även att man inte ställer ut soppåsar i trapphuset eller på loftgångar samt inte röker i hissar, trapphus eller andra gemensamma utrymmen.

Inglasning av balkong

Om du avser att glasa in din balkong, vänligen kontakta först styrelsen för direktiv angående bygglov.

Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett förråd. Lägenhetsförråden hittar du i hus A i korridoren efter cykelförrådet. Tänk på att låsa ditt förråd med ett ordentligt hänglås samt se över din hemförsäkring vad du kan förvara i förrådet med tanke på stöldrisken. Många hemförsäkringar har klausuler kring stöldbegärlig egendom som förvaras i förrådet. ​ Du får heller inte förvara något som är brandfarligt eller på annat sätt kan förorsaka olägenhet eller skada. Gångarna ska hållas helt fria. Dörrar till trapphus och källareförråd ska med tanke på inbrottsrisken, alltid hållas låsta. Uthyrning/utlåning av förråd får inte ske till personer som inte är boende i föreningen.

Lek

Lek i trapphus, på loftgångar, i förrådsutrymmen eller på parkeringen är inte tillåtet. Det är medlemmen och dess gäster som ansvarar för sina barn och att dessa inte utsätts för fara eller gör åverkan på egendom. Tänk även på trafikfaran.

Loftgångar

De boende ansvarar för att hålla loftgångarna fria från snö, då flertalet boende har sina ingångar där. Loftgångarna är endast till för att ta sig till och från sin egen lägenhet och får under inga omständigheter användas så att det stör omkringboende. Loftgången i sig är inte en del av den boendes lägenhet och bör därför hållas fri från personliga saker. Cyklar får inte förvaras på loftgångarna. Loftgången får ej heller användas som förvaringsutrymme. Av säkerhetsskäl får alltså loftgången ej blockeras. Tills vidare tillåter styrelsen att två stolar och ett litet bord får finnas utanför lägenhet på loftgång.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar, tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är det viktigt att du ser till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen, då eventuella vattenskador kostar stora pengar. Vattenskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Var också uppmärksam på "rinnande toaletter" d v s att inte vattnet oavbrutet rinner. Drabbas lägenheten av ohyra, meddela styrelsen skyndsamt om detta. Låscylinder i ytterdörrar ansvarar föreningen för. Kontakta styrelsen vid problem.

Markis

Styrelsen har beslutat att endast en typ av markisväv samt färg och kombination är godkänd. Väv Sandatex nr. 792/97. När markiserna överensstämmer med färgsättningen av våra hus, blir helheten bättre och mera tilltalande. Om du avser att sätta upp markis, kontakta styrelsen.

Mattor

Piskning eller skakning av mattor får ej ske från balkonger eller loftgångar.

Miljöfarlig avfall

I källsorteringsrummet får endast batterier, glödlampor och lysrör läggas i därför avsedda kärl. Övrigt miljöfarligt avfall som färg, nagellack, limrester, smutsiga förpackningar, porslin, kristall, spegelglas, keramik och liknande lämnas till miljöstation. Den närmaste ligger på Linta Gårdsväg 16, strax bakom Plantagen.

Nycklar

Fastighetsnycklarna (dvs nycklar till lägenheten, tvättstuga och ytterdörrar) ingår i fastighetens låssystem och är spärrade för vanlig kopiering via låssmeder, skomakare mm. Det är enbart möjligt att kopiera via godkänd låsfirma, i vårt fall är det BBGRUPPEN med enheten Bysmeden som är godkänd låsfirma. Bysmeden finns fn i Hägersten och Kista. Kontakta BBGRUPPEN / Bysmeden för information om vad som krävs för att de ska kunna göra kopia av fastighetsnyckel. Saknas en lägenhetsnyckel måste säljare bekosta ny låscylinder med 3 st. tillhörande nycklar i obruten nummerserie 1 - 3.

Nycklar till bokningstavla tvättstuga, postbox eller till elskåp för motorvärmare beställs genom styrelsen. Vid avflyttning måste alla fastighetsnycklar nycklar, normalt 3 st överlämnas till köpare och om det gjorts extra kopior ska även dessa överlämnas till köpare. Bysmeden för register över samtliga fastighetsnycklar som hör till lägenheten, inklusive ev extra kopior (se även text ovan), 4 st. tillhållarnycklar, 3 st. nycklar till postlåda, 2 st. nycklar till bokningstavla tvättstuga samt tagg/ar till kodlås entré lämnas till köpare. För alla saknade nycklar ska säljaren bekosta kopior. Utkvitterad nyckel till elskåp för motorvärmare måste lämnas till styrelsen vid flytt eller uppsägning av P-plats.

Omvårdnad

Vårda föreningens gemensamma egendom. Underhåll, reparationer och service medför höga kostnader. Var därför ytterst aktsam och följ de råd och instruktioner som finns framtagna . Vårda även din egen lägenhet väl.

Paraboler

Får inte sättas upp på föreningens fastigheter utan tillstånd av styrelsen. Vid ett eventuellt godkännande skrivs ett separat avtal och ansvarsfrågorna klargörs. Detta gäller även antenner.

Parkeringsplatser & Garage

Föreningen har 16 parkeringsplatser. Dessa hyrs ut genom styrelsens försorg efter kölista. Parkeringsplatsen hör inte till lägenheten och i samband med lägenhetsöverlåtelse förloras rätten till parkeringsplatsen. Om du är intresserad av en egen parkeringsplats kan du kontakta styrelsen. Ledig p-plats är inte gästparkering och kan resultera i kontrollavgift utfärdad av Q-Park. Till lägenheterna på våning 6 och 7 ingår eget garage. Gästparkering finns för närvarande. Tillåten parkering är fyra timmar med P-skiva, kan förlängas till 24h med särskilt tillstånd. Ledig gästparkerings-ruta kan även korttidshyras. Kontakta styrelsen som utfärdar parkeringstillstånd. Vid uppsägning av hyrd p-plats gäller innevarande plus två månader utom vid avflyttning.

Portkod

Huvudentré samt dörr till lägenhetsförråd är försedda med tagglås. Entrédörr kan även öppnas med portkod. Koden fungerar 09:00 - 21:00. Övriga tider måste dörrnyckeln eller tagg användas.

Renovering och ombyggnation

All ombyggnad måste ske fackmannamässigt. Vissa större ombyggnadsarbeten kräver styrelsens godkännande. Vid renovering av våtutrymmen måste, på grund av risken för vattenskador, arbetet utföras av behöriga personer/företag. Observera att elarbeten ska utföras av behörig elektriker.

Rökning

Rökning på balkong och loftgång är tillåten så länge inte grannar störs eller klagar. Tänk på att rök tränger in via friskluftintagen hos lägenheterna ovanför/bredvid. Det är absolut förbjudet att kasta fimpar eller aska från fönster, loftgångar, balkonger eller inom gården i allmänhet. Samma gäller snus. Den boende är ansvarig för att även besökare följer denna regel. Observera att totalt rökförbud råder i allmänna utrymmen som tvättstuga, trappuppgångar, hiss, garage, cykelrum och förrådsutrymmen både med hänsyn till brandrisken och till det allmänna obehag röklukt innebär. Rökning får dock ske i trapphus mot Bällstavägen där askkoppar finns uppsatta.

Skräp och nedskräpning av gården

Tänk på att vi gemensamt ansvarar för att gården hålls ren och kostnader för att städa påverkar allas boendekostnader negativt.

Snöröjning

För att hålla nere föreningens kostnader finns för närvarande ingen kontrakterad entreprenör vad gäller snöröjning. Var och en som hyr parkeringsplats ansvarar själv för att hålla sin egen plats, och lika stor yta bakom eller framför bilen fri från snö. Övriga markområden hjälps vi alla åt att snöröja tillsvidare. Det finns flera snöskyfflar och fem sopborstar, en till varje snöutsatt våningsplan, till förfogande. Det är bra om alla tar sitt ansvar och hjälper till vid behov.

Sophantering

I källsorteringsrummet finns det olika kärl för sortering. För att hålla kostnaderna nere var noga med att sortera rätt sopor i rätt kärl. Vänligen studera noga respektive kärls skyltning. Felaktig användning och slarv resulterar i högre kostnader för vår förening. Föreningen har tecknat ett fördelaktigt avtal gällande hämtning av vår källsortering vilket möjliggör för oss att sänka våra källsorteringskostnader med 25.000 kr per år. Om vi slarvar betyder det att föreningens kostnader kommer att öka (eftersom leverantören tar ut straffavgift när det är felsorterat) och i förlängningen kan det innebär att det är risk förhöjd avgift för boendet.

Störande ljud/buller

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Nattetid måste extra hänsyn tas. Enligt styrelsens stadgar ska ljud inte förekomma efter klockan 22.00 Om du upplever och har problem med oljud, prata först med dina grannar, innan du kontaktar styrelsen.

Telefoni & Tv

Föreningen har avtal med Canal Digital som levererar ett basutbud (bl.a. SVT1, 2, TV3, TV4, Kanal 5, 7, 9, 11, 12). Vid eventuell flytt ska samtliga tv-boxar i lägenheten lämnas kvar och säljaren ansvarar för att abonnemanget förs över till köparen.

Telefoni väljs av den boende.

Tvättstuga

Skötsel och råd finns uppsatta i tvättstugan.

Varmvatten

Tänk på att varmvatten utgör en stor del av de kostnader föreningen har. Var därför alltid sparsam med varmvattnet när du badar, duschar eller diskar.

Övrigt

Ta del av den lägenhetspärm som ska finnas i varje lägenhet. I pärmen finns utförlig information. Saknar du något, ta då kontakt med någon i styrelsen. Vid eventuell flytt ska lägenhetspärmen lämnas kvar i lägenheten.Upp_pil